Điều khoản sử dụng

Mở đầu

Xin chào, thành viên của cộng đồng nguoinghe.com. Thỏa thuận người dùng ("Điều khoản") áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, dịch vụ khác do nguoinghe.com cung cấp.

Website https://nguoinghe.com là để giải trí và nhằm mục đích trở thành một nơi để bạn giải trí, nhưng chúng tôi vẫn cần một số quy tắc cơ bản. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Vui lòng xem thêm Chính sách quyền riêng tư của https://nguoinghe.com - nó giải thích cách thức và lý do chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

1. Truy cập vào dịch vụ

Trẻ em dưới 14 tuổi không được phép tạo Tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ. nguoinghe.com có quyền từ chối nếu phát hiện người sử dụng tài khoản dưới 14 tuổi nếu không có sự đồng ý có thể xác minh của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn.

Ngoài ra, một số Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn từ 18 tuổi trở lên, vì vậy vui lòng đọc kỹ tất cả các thông báo và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào khi bạn truy cập Dịch vụ.

Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho một tổ chức, pháp nhân khác bao gồm một doanh nghiệp hoặc pháp nhân chính phủ, bạn tuyên bố rằng bạn có đầy đủ quyền hạn pháp lý để ràng buộc pháp nhân đó với các Điều khoản này và chịu trách nhiệm cho tuyên bố này.

Các dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy chúng tôi có quyền thay đổi "Thỏa thuận sử dụng" để phù hợp với các chức năng đang thay đổi của dịch vụ. Do đó bạn đồng ý răng nguoinghe.com có thể thay đổi "Thỏa thuận sử dung" bất cứ lúc nào mà không báo trước ngoài việc đăng cập nhật "Thỏa thuận sử dụng" lên website https://nguoinghe.com. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho các bạn khi có thay đổi quan trọng và có thể yêu cầu các bạn xác nhận cho những điều khoản đã sửa đổi quan trọng đó. Các bản sao khi có thay đổi quan trọng sẽ được lưu ở trên website.

https://nguoinghe.com cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ miễn phí, đổi lại bạn đồng ý và thừa nhận răng nguoinghe.com có thể tạo ra doanh thu (bao gồm nhưng không giới hạn) các hoạt động quảng cáo. Bạn không có quyền yêu cầu chia sẻ doanh thu ngay cả khi nguoinghe.com tính phí sử dụng của bạn. Chúng tôi có quyết định riêng về vấn đề tính phí sử dụng dịch vụ. nguoinghe.com sẽ thông báo cho bạn bất cứ thay đổi nào như vậy trước khi chúng có hiệu lực

2. Sử dụng dịch vụ

nguoinghe.com cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi, giới hạn để sử dụng và truy cập Dịch vụ chỉ khi được các Điều khoản này cho phép. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được các Điều khoản này cấp cho bạn một cách rõ ràng.

  • Cấp phép, bán, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác thương mại Dịch vụ hoặc Nội dung;
  • Sửa đổi, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của, tháo rời, dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung; hoặc là
  • Truy cập Dịch vụ hoặc Nội dung để xây dựng một trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh, trừ khi được cho phép theo Điều khoản sử dụng API nguoinghe.com.
  • Chúng tôi có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng các Dịch vụ (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho bạn. Bất kỳ bản phát hành, cập nhật hoặc bổ sung nào trong tương lai cho chức năng của Dịch vụ sẽ phải tuân theo các Điều khoản này, có thể được cập nhật theo thời gian. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó.

3. Tài khoản và bảo mật

Để sử dụng một số tính năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu tạo tài khoản nguoinghe.com (“Tài khoản”) và cung cấp cho chúng tôi tên người dùng, mật khẩu và một số thông tin nhất định khác về bản thân bạn như được quy định trong "Chính sách bảo mật".

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến Tài khoản của mình và bất kỳ điều gì xảy ra liên quan đến Tài khoản của bạn. Bạn phải duy trì tính bảo mật cho Tài khoản của mình và thông báo ngay cho nguoinghe.com nếu bạn phát hiện hoặc nghi ngờ rằng ai đó đã truy cập vào Tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mật khẩu mạnh chỉ được sử dụng với Tài khoản của bạn và bật xác thực hai yếu tố.

Bạn sẽ không cấp phép, bán hoặc chuyển Tài khoản của mình mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.

4. Nội dung

Dịch vụ có thể chứa thông tin, văn bản, liên kết, đồ họa, ảnh, video hoặc các tài liệu khác (“Nội dung”), bao gồm Nội dung do bạn tạo hoặc gửi đến Dịch vụ thông qua Tài khoản của bạn (“Nội dung của bạn”). Chúng tôi không chịu trách nhiệm và chúng tôi không xác nhận một cách rõ ràng hoặc ngầm xác nhận, hỗ trợ hoặc đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ Nội dung nào của Bạn.

Bằng cách gửi Nội dung của Bạn tới Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền, quyền lực và thẩm quyền cần thiết để cấp các quyền cho Nội dung của Bạn có trong các Điều khoản này. Bởi vì một mình bạn chịu trách nhiệm về Nội dung của mình, bạn có thể tự chịu trách nhiệm nếu bạn đăng hoặc chia sẻ Nội dung mà không có tất cả các quyền cần thiết.

Bạn giữ lại mọi quyền sở hữu mà bạn có trong Nội dung của mình, nhưng bạn cấp cho nguoinghe.com giấy phép sau để sử dụng Nội dung đó:

Khi Nội dung của bạn được tạo hoặc gửi tới Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền, có thể chuyển nhượng và cấp phép lại để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của, phân phối , lưu trữ, thực hiện và hiển thị Nội dung của Bạn và bất kỳ tên, tên người dùng, giọng nói hoặc hình ảnh tương tự nào được cung cấp liên quan đến Nội dung của Bạn ở tất cả các định dạng và kênh truyền thông hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển ở mọi nơi trên thế giới. Giấy phép này bao gồm quyền để chúng tôi cung cấp Nội dung của Bạn để cung cấp, phát sóng, phân phối hoặc xuất bản bởi các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác hợp tác với nguoinghe.com. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể xóa siêu dữ liệu được liên kết với Nội dung của Bạn và bạn từ bỏ không thể hủy bỏ bất kỳ khiếu nại và khẳng định nào về quyền nhân thân hoặc ghi công liên quan đến Nội dung của Bạn.

Mọi ý tưởng, đề xuất và phản hồi về nguoinghe.com hoặc Dịch vụ của chúng tôi mà bạn cung cấp cho chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện và bạn đồng ý rằng nguoinghe.com có thể sử dụng những ý tưởng, đề xuất và phản hồi đó mà không phải bồi thường hoặc có nghĩa vụ đối với bạn.

Mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ sàng lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát Nội dung của Bạn, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, xóa hoặc xóa Nội dung của Bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc vi phạm các Điều khoản này, vi phạm Chính sách Nội dung của chúng tôi, hoặc nếu bạn nếu không sẽ tạo ra hoặc có khả năng tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi

5. Yêu cầu xóa dữ liệu

Nếu bạn có yêu cầu xóa bất kỳ dữ liệu nào từ Dữ liệu của bạn từ Dịch vụ, bạn có thể yêu cầu nguoinghe.com xử lý bằng cách email về support@nguoinghe.com.. Chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu của bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu

6. Chấm dứt hoạt động

Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bằng cách xóa Tài khoản của bạn và ngừng sử dụng tất cả các Dịch vụ. Nếu bạn ngừng sử dụng Dịch vụ mà không hủy kích hoạt Tài khoản của mình, thì Tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa do không hoạt động kéo dài.

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt Tài khoản, trạng thái người kiểm duyệt hoặc khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không, bao gồm cả việc vi phạm các Điều khoản này hoặc Chính sách Nội dung của chúng tôi.

Các phần sau sẽ vẫn tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt nào của các Điều khoản này hoặc Tài khoản của bạn:
4. Nội dung của bạn,
5. Yêu cầu xóa dữ liệu,
6. Chấm dứt hoạt động,
7. Điều khoản khác

7. Điều khoản khác

Việc nguoinghe.com không hành động hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của "Thỏa thuận sử dụng" này sẽ không được coi là sự từ bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản khác. Không có sự từ bỏ nào sẽ có hiệu lực đối với nguoinghe.com trừ khi được thực hiện bằng văn bản. Nếu bất kỳ phần nào của "Thỏa thuận sử dụng" này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần không thể thi hành sẽ có hiệu lực ở mức cao nhất có thể và các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các "Thỏa thuận sử dụng" này mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này.

Các Điều khoản này là thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn và nguoinghe.com Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.