Điều khoản sử dụng

Xin chào, thành viên của cộng đồng nguoinghe.com. Thỏa thuận người dùng (“Điều khoản”) áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, dịch vụ khác do nguoinghe.com cung cấp.

Website http://nguoinghe.com là để giải trí và nhằm mục đích trở thành một nơi để bạn giải trí, nhưng chúng tôi vẫn cần một số quy tắc cơ bản. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Vui lòng xem thêm Chính sách quyền riêng tư của http://nguoinghe.com - nó giải thích cách thức và lý do chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Truy cập vào dịch vụ

Trẻ em dưới 14 tuổi không được phép tạo Tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ. Nguoinghe.com có quyền từ chối nếu phát hiện người sử dụng tài khoản dưới 14 tuổi nếu không có sự đồng ý có thể xác minh của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn.

Ngoài ra, một số Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn từ 18 tuổi trở lên, vì vậy vui lòng đọc kỹ tất cả các thông báo và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào khi bạn truy cập Dịch vụ.

Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản này thay mặt cho một tổ chức, pháp nhân khác bao gồm một doanh nghiệp hoặc pháp nhân chính phủ, bạn tuyên bố rằng bạn có đầy đủ quyền hạn pháp lý để ràng buộc pháp nhân đó với các Điều khoản này và chịu trách nhiệm cho tuyên bố này.

Sử dụng dịch vụ

nguoinghe.com cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi, giới hạn để sử dụng và truy cập Dịch vụ chỉ khi được các Điều khoản này cho phép. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được các Điều khoản này cấp cho bạn một cách rõ ràng.

Trừ khi được cho phép thông qua Dịch vụ hoặc được chúng tôi cho phép bằng văn bản, giấy phép của bạn không bao gồm quyền:

  • Cấp phép, bán, chuyển nhượng, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ hoặc khai thác thương mại Dịch vụ hoặc Nội dung;
  • Sửa đổi, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của, tháo rời, dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung; hoặc là
  • Truy cập Dịch vụ hoặc Nội dung để xây dựng một trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự hoặc cạnh tranh, trừ khi được cho phép theo Điều khoản sử dụng API nguoinghe.
  • Chúng tôi có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng các Dịch vụ (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho bạn. Bất kỳ bản phát hành, cập nhật hoặc bổ sung nào trong tương lai cho chức năng của Dịch vụ sẽ phải tuân theo các Điều khoản này, có thể được cập nhật theo thời gian. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó.

Nội dung

Dịch vụ có thể chứa thông tin, văn bản, liên kết, đồ họa, ảnh, video hoặc các tài liệu khác (“Nội dung”), bao gồm Nội dung do bạn tạo hoặc gửi đến Dịch vụ thông qua Tài khoản của bạn (“Nội dung của bạn”). Chúng tôi không chịu trách nhiệm và chúng tôi không xác nhận một cách rõ ràng hoặc ngầm xác nhận, hỗ trợ hoặc đảm bảo tính đầy đủ, trung thực, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ Nội dung nào của Bạn.

Bằng cách gửi Nội dung của Bạn tới Dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền, quyền lực và thẩm quyền cần thiết để cấp các quyền cho Nội dung của Bạn có trong các Điều khoản này. Bởi vì một mình bạn chịu trách nhiệm về Nội dung của mình, bạn có thể tự chịu trách nhiệm nếu bạn đăng hoặc chia sẻ Nội dung mà không có tất cả các quyền cần thiết.

Bạn giữ lại mọi quyền sở hữu mà bạn có trong Nội dung của mình, nhưng bạn cấp cho nguoinghe.com giấy phép sau để sử dụng Nội dung đó:

Khi Nội dung của bạn được tạo hoặc gửi tới Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền, có thể chuyển nhượng và cấp phép lại để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của, phân phối , lưu trữ, thực hiện và hiển thị Nội dung của Bạn và bất kỳ tên, tên người dùng, giọng nói hoặc hình ảnh tương tự nào được cung cấp liên quan đến Nội dung của Bạn ở tất cả các định dạng và kênh truyền thông hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển ở mọi nơi trên thế giới. Giấy phép này bao gồm quyền để chúng tôi cung cấp Nội dung của Bạn để cung cấp, phát sóng, phân phối hoặc xuất bản bởi các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác hợp tác với nguoinghe.com. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể xóa siêu dữ liệu được liên kết với Nội dung của Bạn và bạn từ bỏ không thể hủy bỏ bất kỳ khiếu nại và khẳng định nào về quyền nhân thân hoặc ghi công liên quan đến Nội dung của Bạn.

Mọi ý tưởng, đề xuất và phản hồi về nguoinghe.com hoặc Dịch vụ của chúng tôi mà bạn cung cấp cho chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện và bạn đồng ý rằng nguoinghe.com có thể sử dụng những ý tưởng, đề xuất và phản hồi đó mà không phải bồi thường hoặc có nghĩa vụ đối với bạn.

Mặc dù chúng tôi không có nghĩa vụ sàng lọc, chỉnh sửa hoặc giám sát Nội dung của Bạn, chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, xóa hoặc xóa Nội dung của Bạn bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả việc vi phạm các Điều khoản này, vi phạm Chính sách Nội dung của chúng tôi, hoặc nếu bạn nếu không sẽ tạo ra hoặc có khả năng tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi

Chấm dứt hoạt động

Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì bằng cách xóa Tài khoản của bạn và ngừng sử dụng tất cả các Dịch vụ. Nếu bạn ngừng sử dụng Dịch vụ mà không hủy kích hoạt Tài khoản của mình, thì Tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa do không hoạt động kéo dài.

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt Tài khoản, trạng thái người kiểm duyệt hoặc khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không, bao gồm cả việc vi phạm các Điều khoản này hoặc Chính sách Nội dung của chúng tôi.